سدنانیوز

سردرگمی در زمان اجرای طرح ترافیک جدید! سدنا بررسی می‌کند

سردرگمی در زمان اجرای طرح ترافیک جدید!

باتوجه به تصویب شورای شهر تهران و اعلام اجرای طرح ترافیک جدید در تهران، این روزها با اخبار ضد و نقیض از زمان اجرای آن توسط اعضای شورای شهر تهران و معاون حمل و نقل شهرداری مواجه هستیم که این روند به عدم هماهنگی شورا با شهرداری تهران را بیان میکند.
اخـبار بـرگزیـده
ادامه